wordpress的类别会自动加上/category/,而文章详情页面却没有加/category/。此时要去掉多余的cagegory。
为了去掉分类链接中category目录,网上出现了各种去除category目录的wordpress插件,比如WP No category Base 插件。还有通过在固定链接中的category写上英文的句号来去除category的方法:WordPress去掉链接中的category。这种方法总感觉怪怪的,不推荐大家使用。

对于不喜欢使用wordpress插件的站来说,能使用代码尽量不使用插件,今天学做网站论坛就讲一下如何不用插件来实现WordPress去掉分类链接中category目录。

去掉分类链接中category方法

复制下面我们提供的代码,粘贴到你网站使用的主题的模板函数文件 functions.php 文件中即可:

//去除分类标志代码
 add_action( 'load-themes.php', 'no_category_base_refresh_rules');
 add_action('created_category', 'no_category_base_refresh_rules');
 add_action('edited_category', 'no_category_base_refresh_rules');
 add_action('delete_category', 'no_category_base_refresh_rules');
 function no_category_base_refresh_rules() {
   global $wp_rewrite;
   $wp_rewrite -> flush_rules();
 }
 // register_deactivation_hook(FILE, 'no_category_base_deactivate');
 // function no_category_base_deactivate() {
 // remove_filter('category_rewrite_rules', 'no_category_base_rewrite_rules');
 // // We don't want to insert our custom rules again
 // no_category_base_refresh_rules();
 // }
 // Remove category base
 add_action('init', 'no_category_base_permastruct');
 function no_category_base_permastruct() {
   global $wp_rewrite, $wp_version;
   if (version_compare($wp_version, '3.4', '<')) {     // For pre-3.4 support     $wp_rewrite -> extra_permastructs['category'][0] = '%category%';
   } else {
     $wp_rewrite -> extra_permastructs['category']['struct'] = '%category%';
   }
 }
 // Add our custom category rewrite rules
 add_filter('category_rewrite_rules', 'no_category_base_rewrite_rules');
 function no_category_base_rewrite_rules($category_rewrite) {
   //var_dump($category_rewrite); // For Debugging
   $category_rewrite = array();
   $categories = get_categories(array('hide_empty' => false));
   foreach ($categories as $category) {
     $category_nicename = $category -> slug;
     if ($category -> parent == $category -> cat_ID)// recursive recursion
       $category -> parent = 0;
     elseif ($category -> parent != 0)
       $category_nicename = get_category_parents($category -> parent, false, '/', true) . $category_nicename;
     $category_rewrite['(' . $category_nicename . ')/(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$'] = 'index.php?category_name=$matches[1]&feed=$matches[2]';
     $category_rewrite['(' . $category_nicename . ')/page/?([0-9]{1,})/?$'] = 'index.php?category_name=$matches[1]&paged=$matches[2]';
     $category_rewrite['(' . $category_nicename . ')/?$'] = 'index.php?category_name=$matches[1]';
   }
   // Redirect support from Old Category Base
   global $wp_rewrite;
   $old_category_base = get_option('category_base') ? get_option('category_base') : 'category';
   $old_category_base = trim($old_category_base, '/');
   $category_rewrite[$old_category_base . '/(.*)$'] = 'index.php?category_redirect=$matches[1]';
   //var_dump($category_rewrite); // For Debugging
   return $category_rewrite;
 }
 // Add 'category_redirect' query variable
 add_filter('query_vars', 'no_category_base_query_vars');
 function no_category_base_query_vars($public_query_vars) {
   $public_query_vars[] = 'category_redirect';
   return $public_query_vars;
 }
 // Redirect if 'category_redirect' is set
 add_filter('request', 'no_category_base_request');
 function no_category_base_request($query_vars) {
   //print_r($query_vars); // For Debugging
   if (isset($query_vars['category_redirect'])) {
     $catlink = trailingslashit(get_option('home')) . user_trailingslashit($query_vars['category_redirect'], 'category');
     status_header(301);
     header("Location: $catlink");
     exit();
   }
   return $query_vars;
 }

原理介绍:

这段去掉分类链接中category的代码,就是WP No category Base 插件的主体代码,我们可以不安装这个插件,直接通过主题函数来解决这个问题。

注意事项:

不管安装插件或者用代码可能会出现404页面,即%post_id%.html(本站设置的固定链接)的伪静态失效了!

解决方法:登录后台→设置→固定链接设置页面,随意改一下固定链接格式,然后再改回自己正常用的符合网站伪静态规则的固定链接格式,可以解决这个bug,不行就反复多改几次。(我已使用,效果不错)

PS:如果还会出现404,建议把所有缓存清除后再尝试!ok,一切正常了。

还有一种方法:在“可选设置”里的“分类地址前缀”里输入半角字符:“.”,如下图所示;保存后即可去掉分类前缀category。

优点:设置简单,老少皆宜。适用于初建成的博客,或刚打算使用固定链接 /永久链接的博客。用不着修改代码,升级之时没有顾虑;用不着插件,不会增加运行负担。

缺点:原链接无法打开,出现404错误。被搜索引擎收录良好,或分类链接有较多外链链入的博客,可要万分小心了。不要因为操作简单、省时省力而损失了大量外链及权重。

开启重写后,这样设置会导致分类和标签下找不到对应文章,所以最好还是只将其缩短。
详情可参考https://www.xuewangzhan.net/wpbbs/9997.html